Elad מוביל לדף הבית

הסיפור של אוניברסיטת בר אילן

עליה במספר הסטודנטים, מניעת נטישה, מעקב אחר מסע הסטודנט והנהלה שמנטרת את הפעילות ביחידות השונות, אלה רק חלק מהתועלות בשימוש במערכות שהטמיעה Elad Data